KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Tobie prawach z tym związanych.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ruska 46a, segment B, lokal 103, 50-079 Wrocław, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Gminy Wrocław pod numerem RIK 20/94, NIP: 896-000-58-45, REGON: 000278391.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@bwa.wroc.pl lub pisemnie pod adresem naszej siedziby określonym w pkt. I

III. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane przetwarzane są w celu niżej określonym:

 • Realizacja gry miejskiej GlassGo

IV. Kategoria Twoich danych, które przetwarzamy

Nie dotyczy.

V. Odbiorcy danych

Jury konkursu i organizatorzy gry gry miejskiej GlassGo

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza terytorium Polski, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt III, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Twoje dane pozyskane w celu realizacji powyższego przechowujemy do czasu cofnięcia zgody.

VIII. Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy Twoim zdaniem nie ma podstaw abyśmy je dalej przetwarzali;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania działań z Tobą uzgodnionych, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane, przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo potrzebne są od ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych: - sprzeciwu marketingowego – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeśli skorzystasz z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu lub - sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację – masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora. Powinnaś/powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania danych objętych sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, iż podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do przenoszenia danych – masz prawo do otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych Ciebie dotyczących, które nam dostarczyłaś/eś na podstawie zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

Szczegóły jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możesz także skierować zapytanie do naszego Inspektora Ochrony Danych.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych.

Podanie przez Ciebie danych jest:

 • dobrowolne

Jeśli nie podasz nam danych:

 • niepodanie danych może skutkować odmową wzięcia udziału w konkursie GlassGo

X. Informacja o źródle danych

Nie dotyczy

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT SPOSOBU REALIZACJI TWOICH PRAW I INNYCH OKOLICZNOŚCI UJĘTYCH W NINIEJSZEJ INFORMACJI MOŻESZ UZYSKAĆ KONTAKTUJĄC SIĘ W INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH LUB ADMINISTRATOREM.

ADMINISTRATOR PODEJMUJE ODPOWIEDNIE ŚRODKI, ABY W ZWIĘZŁEJ, PRZEJRZYSTEJ, ZROZUMIAŁEJ I ŁATWO DOSTĘPNEJ FORMIE, JASNYM I PROSTYM JĘZYKIEM – W SZCZEGÓLNOŚCI GDY INFORMACJE SĄ KIEROWANE DO DZIECKA – UDZIELIĆ OSOBIE, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, WSZELKICH INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 13 I 14 RODO, ORAZ PROWADZIĆ Z NIĄ WSZELKĄ KOMUNIKACJĘ NA MOCY ART. 15–22 I 34 RODO W SPRAWIE PRZETWARZANIA.

BWA Wrocław logo
GlassGo2 - city game
© 2021